• Qu Yuan
  • Guo Songtao
  • Xia Yuanji
  • Zuo Zongtang
  • Ren Bishi